Ordlista

Inom lån används en rad olika lite mer specialiserade termer och begrepp. För att förstå hur långivning går till, och vilka rättigheter och skyldigheter du har, är det bra att känna till begreppsapparaten. Nedan hittar du förklaringar till de vanligaste begreppen och termerna du behöver känna till. Förteckningen gör inte anspråk på att vara komplett, men den omfattar det viktigaste.

Amortering Amortering är en avbetalning på en skuld. För varje krona du amorterar minskar det belopp på vilket ränta räknas löpande. Amortering kan vara rak eller ske via annuitet.
Amorteringsfritt Ett amorteringsfritt lån behöver inte amorteras. Ränta måste dock betalas med jämna mellanrum, vanligtvis månadsvis eller kvartalsvis.
Amorteringstid Tidsperiod under vilken amorteringar ska betalas. För topplån kan amorteringstiden vara allt från ett par år upp till tio år. För bottenlån är den normalt betydligt längre.
Annuitet Annuitet är ett sätt att amortera på en skuld. För annuitetslån betalar du samma belopp varje månad. I takt med att amorteringstiden fortlöper kommer amorteringsdelen kontinuerligt bli större medan räntedelen minskar. Se också ”rak amortering”
Avdragsgill ränta Kostnadsräntor är avdragsgilla mot inbetalad skatt. Avdraget blir normalt 30%. Kan också kallas avdragbar ränta.
Betalningsanmärkning En obetald skuld som fastställs antingen i domstol eller av kronofogden ger upphov till en betalningsanmärkning. Med betalningsanmärkning blir det svårare att få låna.
Belåningsgrad Belåningsgraden anger hur stor del av en bostads värde som är belånad. Graden anges i procent. Maximal belåningsgrad med bostaden som säkerhet är sedan 2010 85%.
Blancolån Blancolån är ett lån utan pantsäkerhet. När det handlar om att finansiera ett bostadsköp kan blancolånet fungera som ett lån för att betala kontantinsatsen.
Borgenär En borgenär är någon som har en fordran på betalning. När det handlar om topplån är banken borgenären.
Bottenlån Lån för vilket säkerhet finns i pant i en bostad. Säkerheten innebär lägre risk för borgenären varför räntan kan sättas lågt.
Bunden ränta Ränta som är fast under en viss löptid.
Gäldenär En gäldenar är någon som är skyldig att betala en fordran. Vad gäller topplån är det låntagaren som är gäldenär.
Handpenning Handpenning är ett belopp som normalt uppgår till 10% av köpeskillingen för en bostad. Det ska erläggas vid undertecknandet av köpeavtalet.
Hypotekslån Ett hypotekslån är ett lån med en säkerhet i form av exempelvis pant. Vad gäller bolån är det bottenlånet som är ett hypotekslån.
Kalkylränta Räntesats som långivaren använder i ”KALP” (se nedan) för att pröva en låntagares förmåga att betala en högre ränta än den nuvarande.
Kvar att leva på (KALP) En beräkningsmodell som ger en överskådlig bild av hur nuvarande och framtida lånekostnader slår mot hushållsekonomin.
Kreditprövning Obligatorisk kontroll av en potentiell låntagares betalningsförmåga och kreditvärdighet.
Kreditupplysning Information om en persons ekonomi, inklusive inkomster, beviljade krediter, betalningsanmärkningar, med mera.
Köpebrev Köpebrevet är beviset för att en fastighet har bytt ägare.
Köpeskilling Den totala summan som köparen ska betala säljaren. Häri ingår handpenning, men inte lagfarts- och pantbrevskostnader.
Lagfart Lagfart är en registrering i Lantmäteriets register om vem som står som ägare till en fastighet. Vid köp av småhus måste köparen betala stämpelskatt och avgift för att registreringen ska göras. För bostadsrätter behövs inte lagfart.
Lånelöfte Preliminärt besked från ett bolåneföretag med uppgifter om hur stort låneutrymme en köpare kan utnyttja vid köp av bostad.
Pantbrev Bevis för att en del av en fastighet är intecknad för lån.
Privatlån Se ”blancolån”.
Rak amortering Amortering på en skuld där amorteringsbeloppet är exakt detsamma vid varje betalningstillfälle. Se också ”annuitet”.
Ränteskillnadsersättning Ersättning som ska betalas till långivare om ett bundet lån löses i förtid.
Rörlig ränta Ränta som uppdateras löpande var tredje månad.
Topplån Lån som kompletterar bottenlån för att täcka mellanskillnad upp till bolånetaket.
Överbryggningslån Lån som kan tecknas tillfälligt för att betala delar av köpeskillingen för en ny bostad då betalning inte har inkommit för den gamla bostaden.