Ordlista

Inom lån används en rad olika lite mer specialiserade termer och begrepp. För att förstå hur långivning går till, och vilka rättigheter och skyldigheter du har, är det bra att känna till begreppsapparaten. Nedan hittar du förklaringar till de vanligaste begreppen och termerna du behöver känna till. Förteckningen gör inte anspråk på att vara komplett, men den omfattar det viktigaste.

Amortering
Amortering är en avbetalning på en skuld. För varje krona du amorterar minskar det belopp på vilket ränta räknas löpande. Amortering kan vara rak eller ske via annuitet.
Amorteringsfritt
Ett amorteringsfritt lån behöver inte amorteras. Ränta måste dock betalas med jämna mellanrum, vanligtvis månadsvis eller kvartalsvis.
Amorteringstid
Tidsperiod under vilken amorteringar ska betalas. För topplån kan amorteringstiden vara allt från ett par år upp till tio år. För bottenlån är den normalt betydligt längre.
Annuitet
Annuitet är ett sätt att amortera på en skuld. För annuitetslån betalar du samma belopp varje månad. I takt med att amorteringstiden fortlöper kommer amorteringsdelen kontinuerligt bli större medan räntedelen minskar. Se också ”rak amortering”
Avdragsgill ränta
Kostnadsräntor är avdragsgilla mot inbetalad skatt. Avdraget blir normalt 30%. Kan också kallas avdragbar ränta.
Betalningsanmärkning
En obetald skuld som fastställs antingen i domstol eller av kronofogden ger upphov till en betalningsanmärkning. Med betalningsanmärkning blir det svårare att få låna.
Belåningsgrad
Belåningsgraden anger hur stor del av en bostads värde som är belånad. Graden anges i procent. Maximal belåningsgrad med bostaden som säkerhet är sedan 2010 85%.
Blancolån
Blancolån är ett lån utan pantsäkerhet. När det handlar om att finansiera ett bostadsköp kan blancolånet fungera som ett lån för att betala kontantinsatsen.
Borgenär
En borgenär är någon som har en fordran på betalning. När det handlar om topplån är banken borgenären.
Bottenlån
Lån för vilket säkerhet finns i pant i en bostad. Säkerheten innebär lägre risk för borgenären varför räntan kan sättas lågt.
Bunden ränta
Ränta som är fast under en viss löptid.
Gäldenär
En gäldenar är någon som är skyldig att betala en fordran. Vad gäller topplån är det låntagaren som är gäldenär.
Handpenning
Handpenning är ett belopp som normalt uppgår till 10% av köpeskillingen för en bostad. Det ska erläggas vid undertecknandet av köpeavtalet.
Hypotekslån
Ett hypotekslån är ett lån med en säkerhet i form av exempelvis pant. Vad gäller bolån är det bottenlånet som är ett hypotekslån.
Kalkylränta
Räntesats som långivaren använder i ”KALP” (se nedan) för att pröva en låntagares förmåga att betala en högre ränta än den nuvarande.
Kvar att leva på (KALP)
En beräkningsmodell som ger en överskådlig bild av hur nuvarande och framtida lånekostnader slår mot hushållsekonomin.
Kreditprövning
Obligatorisk kontroll av en potentiell låntagares betalningsförmåga och kreditvärdighet.
Kreditupplysning
Information om en persons ekonomi, inklusive inkomster, beviljade krediter, betalningsanmärkningar, med mera.
Köpebrev
Köpebrevet är beviset för att en fastighet har bytt ägare.
Köpeskilling
Den totala summan som köparen ska betala säljaren. Häri ingår handpenning, men inte lagfarts- och pantbrevskostnader.
Lagfart
Lagfart är en registrering i Lantmäteriets register om vem som står som ägare till en fastighet. Vid köp av småhus måste köparen betala stämpelskatt och avgift för att registreringen ska göras. För bostadsrätter behövs inte lagfart.
Lånelöfte
Preliminärt besked från ett bolåneföretag med uppgifter om hur stort låneutrymme en köpare kan utnyttja vid köp av bostad.
Pantbrev
Bevis för att en del av en fastighet är intecknad för lån.
Privatlån
Se ”blancolån”.
Rak amortering
Amortering på en skuld där amorteringsbeloppet är exakt detsamma vid varje betalningstillfälle. Se också ”annuitet”.
Ränteskillnadsersättning
Ersättning som ska betalas till långivare om ett bundet lån löses i förtid.
Rörlig ränta
Ränta som uppdateras löpande var tredje månad.
Topplån
Lån som kompletterar bottenlån för att täcka mellanskillnad upp till bolånetaket.
Överbryggningslån
Lån som kan tecknas tillfälligt för att betala delar av köpeskillingen för en ny bostad då betalning inte har inkommit för den gamla bostaden.