Ny lag ska underlätta för köpare av bostadsrätt

Husfasad med blå fönster Det är många saker som ska undersökas inför ett bostadsköp, oavsett det gäller ett småhus eller en bostadsrätt. För respektive typ av bostad finns också ett par mer specifika saker att titta på. För villan är det till exempel klokt att göra en besiktning innan man skriver på köpeavtalet. För bostadsrätten är det viktigt att man kontrollerar hur bostadsrättsföreningens ekonomi ser ut. I ett blogginlägg (läs mer här) presenterade vi alldeles nyligen nyttig information om hur skuldsättningen i en bostadsrätt kan slå mot månadskostnaden vid olika räntenivåer. Där berättar vi också om hur du kan kontrollera ekonomin i föreningen. Med en ny lag, som förväntas träda ikraft 2019, kommer det att bli lättare att göra den här kontrollen och även jämföra bostadsrättsföreningar med varandra.

Detektivarbetet blir lättare med den nya lagen

I oktober 2015 tillsatte regeringen en särskild utredare för att se över hur konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden ser ut nu och vilka förändringar som bör göras för att konsumentskyddet ska förbättras. Utredaren lämnade över sin utredning Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden den 14 april 2017. I utredningen föreslås en rad åtgärder som ska göra det lättare för potentiella köpare av bostadsrätter att genomlysa olika bostadsrättsföreningars ekonomi. Framför allt handlar utredarens förslag om att skärpa kraven på hur bostadsrättsföreningarna redovisar sin ekonomi idag och i framtiden. Vi presenterar lite översiktligt om några av förslagen här nedan. Tydligare ekonomisk redovisning Regeringens särskilde utredare har analyserat hur bostadsrättsföreningar sätter samman sina ekonomiska rapporter och hur de viktigaste uppgifterna kommuniceras. I analysen framkommer att det finns stora brister i den ekonomiska rapporteringen. Framför allt gäller det tydligheten kring de för bostadsköpare viktigaste uppgifterna. Av den anledningen föreslår utredaren att:

  • Alla föreningar ska använda samma redovisningsprinciper
  • Alla ekonomiska rapporter ska innehålla ett antal centrala nyckeltal.

Bland de centrala nyckeltalen nämner utredaren skuldsättningen per kvadratmeter, årsavgiften per kvadratmeter samt beräkningar på räntekänslighet. Idén är att konsumentskyddet kan stärkas om bostadsföreningarna helt enkelt tvingas vara tydliga med hur skuldsituationen ser ut och hur föreningens kostnader kommer att förändras med förändrade räntor. Mäklarna ska ställa sig på köparnas sida Utredaren föreslår också att mäklarna ska ta en mer aktiv roll för att bistå potentiella köpare med information om bostadsföreningens ekonomi. Det är något mäklarna idag kanske inte har något större incitament att göra. Bland annat ska mäklarna enligt förslaget informera varje spekulant om hur stor del av föreningens lån som den enskilda bostadsrätten står för. Teknisk underhållsplan på 50 år En del bostadsrättsföreningar, särskilt i områden med en mycket het bostadsmarknad, arbetar ofta med mer framtunga kalkyler för underhåll, det vill säga att tänkta underhållsåtgärder ligger långt fram i tiden. Ofta kan ”planen” vara att underhållsåtgärder inte alls behöver vidtas under överskådlig framtid. Anledningen är att budgetering för underhåll ger högre månadsavgifter. För att motverka sådan planering från bostadsrättsföreningarnas sida föreslår utredaren att ekonomiska planer ska kompletteras med underhållsplaner för de kommande 50 åren.