Amortering

amorteringskrav Amortering är detsamma som att betala av på en skuld. Grundregeln inom lån är att alla lån ska amorteras. För just bolån gäller emellertid ett undantag. Bolån, då av typen bottenlån, kan faktiskt vara amorteringsfria. Möjligheten till amorteringsfritt begränsades emellertid i stor utsträckning 2016 och 2018 då Finansinspektionen klubbade igenom regler för amorteringskrav på bolån.

Om dessa regler kan du läsa mer nedan.


Amorteringskraven

Frågan om att införa tvingande amorteringsregler stöttes och blöttes i flera år innan reglerna slutligen infördes i juni 2016. Sedan det datumet finns ett tvingande krav på amortering om belåningsgraden för en bostad – villa, radhus eller bostadsrätt spelar ingen roll – överstiger 50%. Reglerna är emellertid betydligt mer omfattande än så, och det finns till exempel ett par undantag. I centrum för regleringen är belåningsgraden och det är nedan som gäller för bolån för köpeavtal undertecknade den 1 juni eller senare. Det är alltså datumet för själva handlingen att skriva under köpeavtalet, inte datumet då bolån beviljades, som är det centrala.

Belåningsgrad (%) Amortering
Över 70% 2% per år
50-70% 1% per år
Under 50% Inget krav enligt reglerna

Men hur betraktas bolån med köpeavtal undertecknade före den 1 juni? Jo, dessa träffas inte retroaktivt av de nya amorteringskraven. De fortsätter att löpa vidare med samma villkor, även om de skulle vara amorteringsfria. Om du bara har ”gamla” lån behöver du faktiskt inte bry dig om de nya reglerna överhuvudtaget. Skulle du emellertid utöka ett befintligt bolån träffas lånet av de nya reglerna.

Det finns två sätt att hantera ett sådant så kallat tilläggslån. Det första alternativet innebär att du amorterar av tilläggslånet på 10 år. Det andra alternativet är att du bakar in tilläggslånet i bolånet. Det senare innebär att hela lånet blir föremål för amorteringskrav. Det är viktigt att du tar kontakt med din bankman och diskuterar igenom frågan innan du ansöker om tillägg till ett befintligt lån.

Skärpt amorteringskrav 2018

Två år efter det första amorteringskravet infördes gjorde Finansinspektionen ett tillägg där de skärpte reglerna. Detta tilläggskrav tar även hänsyn till låntagarens eller låntagarnas årsinkomst före skatt. Den som uppfyller detta krav kan behöva amortera ytterligare 1%.

  • Den som belånar sig mer än 4,5 gånger årsinkomsten före skatt måste amortera 1 % tills skulden understiger 4,5x inkomsten.

Det innebär att den som inte uppfyller kraven för belåningsgrad, ändå kan behöva amortera 1% av bolånet årligen på grund av lånets storlek i relation till inkomsten. Bolånetagare kan även behöva amortera så mycket som 3% av bolånet årligen om lånet utgör mer än 70% av bostadens värde, och kravet om 4,5 gånger inkomsten uppfylls.


Nya bostäder är undantagna

Amorteringskravet är inte tänkt att utgöra ett hinder mot nybyggnation och därför finns ett tydligt undantag från amorteringskravet för nyproducerade bostäder. Lättnaden kan vara på upp till fem år. Viktigt att känna till är dock att det är bolåneföretaget som tar avgörandet kring lättnad från kraven samt hur länge den ska gälla. Ett annat undantag är av en mer mjuk karaktär. Det handlar om att en bank faktiskt har möjlighet att ge undantag i det fall låntagaren blir sjukskriven eller arbetslös. Kring detta saknas dock ytterligare preciseringar i dagsläget.


Tvingande minimiregler

Amorteringskraven ställer upp minimiregler. Banker kan till exempel inte bevilja ett bolån med en belåningsgrad på 75% och besluta att det ska betalas tillbaka med 1% per år. Det är emellertid fullt tillåtet för en bank att skärpa reglerna ytterligare. Många banker har under flera år haft mer eller mindre tvingande amorteringskrav för alla bolån, även för de som understiger 50% av marknadsvärdet/köpeskillingen.


Amortering i praktiken

Amortering ske antingen månadsvis eller kvartalsvis och det är samma belopp som ska betalas vid varje tillfälle. Är du osäker på vad du ska betala, kan du bli påmind via meddelande antingen i din internetbank eller via annan avisering. Många väljer att använda ett särskilt konto från vilket amorteringar och räntor dras automatiskt. I det fall du efter en tid har amorterat så mycket att du har nått ner till antingen 70% eller 50% belåningsgrad kommer du förmodligen att behöva kontakta bolåneföretaget om du vill ändra villkoret för ditt lån. Annars löper lånet med samma villkor som tidigare.